Flinke agenda commissievergadering Hoorn 24 april

Geschreven door Henny A.J. Kreeft
Flinke agenda commissievergadering Hoorn 24 april

Op de vergadering van de Algemene Raadcommissie van de gemeenteraad van de gemeente Hoorn voor dinsdag 25 april staan een aantal stevige onderwerpen. Zo wordt er gesproken over de ‘Nota Inclusiebeleid 2023-2026’, ‘Vaststellen algemene subsidieverordening Hoorn 2023’, ‘Verhogen leningplafond duurzaamheidsleningen 2023’ en nog enkele onderwerpen.

En al de punten moeten besproken worden tussen 20.15 en 21.45 uur. Nota Inclusiebeleid 2023-2026
Voor deze nota heeft de gemeente Hoorn aangegeven dat de ambitie is dat de gemeente een inclusieve gemeente is. Dit houdt in dat niemand uitgesloten of gediscrimineerd wordt. Daar moet het nieuwe inclusiebeleid aan bijdragen. De Nota Inclusiebeleid 2023 - 2026 gaat uit van gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie. Men wil zich focussen op onderwerpen als bestaanszekerheid en kansengelijkheid, discriminatie en racisme, Hoorn als regenbooggemeente, toegankelijkheid en veilige straten (Safe Streets). Deze focuspunten komen voort uit de gesprekken met maatschappelijke partners en inwoners. Tevens komen de onderwerpen overeen met de landelijke aandacht voor deze onderwerpen. Tijdens de vergadering wordt de commissie gevraagd om de Nota Inclusiebeleid vast te stellen met daarin de inhoudelijke focuspunten. De gemeente gaat ervan uit dat voorkomen wordt dat er over elkaar gepraat wordt in plaats van met elkaar, als de gemeente dit oppakt met partners en inwoners.  


Vaststellen algemene subsidieverordening Hoorn 2023

De inwoners van Hoorn maken dagelijks gebruik van voorzieningen, waarvan vele mogelijk worden gemaakt door een of andere subsidie. De voorzieningen dragen bij aan de zelf- en samenredzaamheid van de inwoners. Maar zeker ook aan een fijne leefomgeving met een divers aanbod. Er zijn regels voor subsidieverlening die zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Hoorn (ASV). De huidige ASV voldoet aan de eisen voor de rechtmatigheid, maar uit een evaluatie van het beleid is gebleken dat de doelmatigheid en de doeltreffendheid verbeterd kunnen worden. Tevens heeft de Rekenkamer aanbevelingen gedaan. 

Met de aanpassingen wil de gemeente er voor zorgen dat het subsidieproces beter is afgestemd op de praktijk.

Verhogen leningplafond duurzaamheidsleningen 2023

Voor de gemeente Hoorn is de ambitie om in 2040 klimaatneutraal en aardgasvrij te zijn. Daarom wil de gemeente particuliere huiseigenaren helpen bij het verduurzamen van de woning. Aangezien het treffen van maatregelen voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en alternatieven voor aardgas geld kost, zijn er duurzaamheidsleningen beschikbaar. 

Het plafond voor de leningen per jaar is 750.000 euro. De gemeenteraad had al toestemming gegeven om dit plafond te verhogen met 500.000 euro. Het college heeft het budget voor 2022 en 2023 reeds verhoogd. 

Echter, het lijkt erop dat het aantal aanvragen flink zal toenemen en dat het nieuwe leningplafond binnen enkele weken reeds is bereikt. De gemeente wil meer inwoners de mogelijkheid bieden om een lening aan te vragen en stelt daarom voor om het leningplafond voor 2023 en 2024 uit te breiden tot 3 miljoen euro.


Onze Ambassadeurs